logo

Revízia a kontrola elektrického ručného náradia počas jeho používania

Normy, ktorým podliehajú revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Požiadavky a postupy pri vyhotovení revízie a kontroly elektrického ručného náradia sú uvedené v norme STN 33 1600 z decembra 1996.

Norma STN 33 1600 1996 platí pre revíziu a kontrolu elektrického ručného náradia, na ktorého konštrukciu a skúšanie platia súvisiace normy pre jednotlivé druhy elektrického ručného náradia.

Účelom tejto normy je stanoviť odlišné požiadavky na revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas jeho používania od požiadaviek základnej normy STN 33 1500 1990. Normu je možné použiť aj na kontrolu a skúšky elektrického ručného náradia po opravách.

Čo je to revízia elektrickéh ručného náradia

Revízia elektrického ručného náradia je súhrn úkonov pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie elektrického ručného náradia je vypracovanie správy o revízii elektrického ručného náradia.

Čo je to kontrola elektrického ručného náradia

Kontrola elektrického ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia.

Rozdelenie elektrického ručného náradia podľa používania

Skupina A s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)

Skupina B s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)

Skupina C s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne)

Lehoty pravidelnej revízie elektrického ručného náradia

Norma STN 33 1600 z decembra 1996, tabuľka

Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace