logo

Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu

1. Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.,

príloha číslo 8, tabuľka A a tabuľka B

Tabuľka A

Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia Lehota revízie (roky) 6
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 25)
3. ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1
Vysvetlivky:
 1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
 2. Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7- 754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v Pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
 3. Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000- 7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
 4. STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
 5. Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
 6. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.Tabuľka B

Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia 1) Lehota revízie (roky) 2)
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4
AD2, AN2 pod prístreškom 4
Vysvetlivky:
 1. STN 33 0300: 1988 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia (norma sa používa pri existujúcich elektrických zariadeniach). STN 33 0300: 2001 Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov. STN 33 2000-5-51: 2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
 2. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.2. Norma STN 33 1500,

zmena Z1 z augusta 2007, tabuľka 1, tabuľka 2 a tabuľka 3

Tabuľka 1

Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51 z mája 2010

Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov v rokoch
Trieda vonkajšieho vplyvu
Kategória vonkajšieho vplyvu Povaha vonkajšieho vplyvu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
AB teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
AC nadmorská výška 5 3              
AD voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
AE cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
AF korózia 5 4 3 1          
AG nárazy, otrasy 5 5 2            
AH vibrácie 5 5 2            
AJ iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK rastlinstvo alebo plesne 5 3              
AL živočíchy 5 3              
AM elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AN slnečné žiarenie 5 5 4            
AP seizmicita 5 5 a            
AQ blesk 5b 5b 5b            
AR pohyb vzduchu 5 5 5            
AS vietor 5 5 4            
AT snehová prikrývka 5 5 4            
AU námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
BB odpor tela 5 5 3            
BC dotyk so zemou 5 5 3 1          
BD únik 5 5 2 2          
BE spracúvané a skladované látky 5 2c 2d 5          
C CA stavebné materiály 5 2              
CB konštrukcia stavby 5 2 2 2 2        
Legenda:
 1. V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.
 2. Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
 3. Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
 4. Platí pre triedy BE3-N1 až BE3- N3.
Poznámka: Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.Tabuľka 2

Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení

Druh objektu a zariadenia Lehota v rokoch
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a), b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výšková budova 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1, C2, C3 c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasná elektrická inštalácia e) 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny
1. objekt a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
2. ostatný objekt 5
Legenda:
 1. Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu
 2. Pozri aj STN ES 59009 (33 1620)
 3. Stupne horľavosti podľa STN 73 0823
 4. Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďaľšie prostriedky, napr. pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy a pod.
 5. Napr. podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711Tabuľka 3

Lehoty pravidelnej revízie existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300 z júla 1988 a STN 33 0300 z marca 2001

Druh prostredia Lehota revízie v rokoch
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšeniu koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 43. Norma STN EN 62305-3 (34 1390) z júna 2012, tabuľka E.2

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre klasické bleskozvody

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplná revízia (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka: Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť každý rok.
Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.4. Norma STN 34 1391, zmena Z3 z mája 2008, tabuľka

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody

Úroveň ochrany, trieda LPS Normálny interval (rok) Skrátený interval (rok)
I a II 2 1
III a IV 3 2
Poznámka: Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou.5. Norma STN 34 1398 z marca 2014, tabuľka 8

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené od roku 2014

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Kompletná revízia (rok)
I a II 1 2
III a IV 2 3
objekty a zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu 0,5 1
Poznámka: Legislatívny predpis alebo miestny prevádzkový poriadok môže určiť kratší interval medzi revíziami. Prijateľnou výnimkou k ročnému revíznemu plánu je vykonanie skúšok v 14 až 15-mesačnom cykle, v ktorom sa považuje za výhodné vykonať meranie zemného odporu uzemnenia počas rôznych období roka, s cieľom zistiť náznaky sezónnych odchýlok nameraných hodnôt.6. Francúzska norma NFC 17-102 zo septembra 2011, tabuľka 7

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené po zrušení normy STN 34 1398 v marci 2017

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplná revízia (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka 1: Systémy ochrany proti blesku používané v stavbách s nebezpečenstvom výbuchu musia byť kontrolované každého pol roka. Elektrické skúšky inštalácií musia byť kontrolované raz ročne Prípustnou výnimkou z ročného plánu skúšok je uskutočňovanie skúšok s intervalom 14 až 15 mesiacov tam, kde je považované za výhodné robiť skúšky uzemňovacieho odporu v rôznych ročných obdobiach.
Poznámka 2: Zásahy blesku môžu byť registrované počítadlom zásahu bleskov nainštalovanom na jednom zo zvodov.
Poznámka 3: Ak štátne úrady alebo inštitúcie nariaďujú pravidelné revízie elektrických systémov stavby, odporúča sa vykonávať skúšku funkčnosti systému ochrany proti blesku naraz so skúškou interných ochranných opatrení proti blesku vrátane ekvipotenciálneho pospájania.
Poznámka 4: Na staršie inštalácie sa musia vzťahovať úrovne ochrany proti blesku a intervaly uskutočňovania revízií musia byť prevzaté z lokálnych a iných skúšobných špecifikácií ako sú napríklad stavebné smernice, technické predpsy, inštrukcie, zákony týkajúce sa priemyselnej bezpečnposti a ochrany zdravia.
Poznámka 5: Kritický systém môže byť definovaný zo zákona alebo koncovým užívateľom.